Skip to main content
hinhanh

Tổ công tác thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại văn phòng Ban ấp trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng

Tổ thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại địa bàn ấp thông báo thời gian, địa điểm cụ thể: 1. Địa điểm tại Văn phòng ấp theo thời gian quy định. 2. Thời gian: bắt đầu từ ngày 01/11/2022 - Ấp Mỹ Khánh 1: từ ngày 02/11/2022 đến ngày 03/11/2022. - Ấp Mỹ Khánh 2: từ ngày 14/11/2022 đến ngày 17/11/2022. - Ấp Mỹ An 1: từ ngày 09/11/2022 đến ngày 11/11/2022. - Ấp Mỹ An 2: từ ngày 23/11/2022 đến ngày 29/11/2022. - Ấp Mỹ Thuận: từ ngày 21/11/2022 đến ngày 22/11/2022. - Ấp Mỹ Hiệp: từ ngày 30/11/2022 đến ngày 01/12/2022. - Ấp Mỹ Long 1: từ ngày 07/11/2022 đến ngày 08/11/2022. - Ấp Mỹ Long 2: từ ngày 05/11/2022 đến ngày 06/11/2022. - Ấp Mỹ Thạnh: ngày 01/11/2022.