Skip to main content
STT Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Sort ascending File văn bản
1 183/QD-UBND Ve viec Ban hanh quy che boat dong Ban bien tap va Trang thong tin dien tu xa Binh Phu UBND xã Mỹ Hòa Hưng 28/08/2023 Tải về
2 Số: 971/KH-UBND KẾ HOẠCH Tuyên truyền nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2023 trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng UBND xã Mỹ Hòa Hưng 03/07/2023 Tải về
3 Số: 965/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công xã Mỹ Hòa Hưng năm 2023 UBND xã Mỹ Hòa Hưng 30/06/2023 Tải về
4 06/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. UBND tỉnh An Giang 04/03/2022 Tải về
5 66/2021/QĐ-UBND Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 24/12/2021 Tải về, Tải về